Avís Legal

Informació bàsica

Responsable del tractament
Dades de contacte del responsableIMON GESTIONS COMERCIALS INTEGRALS SL Avinguda Meridiana 354, 9 Planta 08027 BARCELONA . . info@websiappsperapimes.net
Període de conservacióLa previsió legal que obliga a conservar-los por raons fiscals y comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, lleva que s’exerceixi oposició i/o cancel•lació.
Destinataris
Destinatari de la cessióEmpreses que formen part de IMON GESTIONS COMERCIALS INTEGRALS SL
Finalitat de la cessióEnvio d’informació publicitària de les societats que formen part de IMON GESTIONS COMERCIALS INTEGRALS SL
Legitimació de la cessióConsentiment del interessat.
Moviments Internacionales de dadesNo es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractamentLes dades podran ser cedides a proveïdores amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Derechos
Que drets té?Té dret a fet que li confirmem si estem tractant dades seves. Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no cal tractar-les.
En determinats casos podrà sol•licitar la limitació del tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per l’exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos es pot oposar al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los?Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça dalt assenyalada o enviar comunicat al correu electrònic info@websiappsperapimes.net .
Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol•licita sigui satisfet i, al seu torn, ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas de que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Sol•licitar-nos un model: info@websiappsperapimes.net


A través del present avís,
IMON GESTIONS COMERCIALS INTEGRALS SL (en endavant, IMON) informa els usuaris en compliment de l’article 13 de Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, el Reglamento), amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol•licitades en el lloc Web per la prestació dels seus serveis.

Es el titular del portal Web www.websiappsperapimes.net, que actua exclusivament com explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats a:

Avinguda Meridiana 354, 9 Planta 08027 BARCELONA
.
.
CIF: B66454075

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a:
info@websiappsperapimes.net

També s’informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través del present lloc Web i, si es cau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l’enviament de les seves dades autoritza expressament al Prestador del servei per el tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça:
info@websiappsperapimes.net
Indicant en l’assumpte “BAIXA DEL LLISTAT DE CONTACTE”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, d’oposició:

Avinguda Meridiana 354, 9 Planta 08027 BARCELONA
CIF: B66454075
o a través de correu electrònic a
info@websiappsperapimes.net

i acompanyada d’una fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal•lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. Els usuaris o persones que els representin podran exercir en qualsevol moment el dret de accés, rectificació, supressió i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix el Reglament, dirigint una comunicació escrita a IMON GESTIONS COMERCIALS, a la següent direcció postal Carrer Marques de Peñaplata 39 Baixos, i/o electrònica info@websiappsperapimes.net en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas de que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de las normes particulars indicades per aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

Titularitat dels Fitxers
IMON con domicili social a:
Avinguda Meridiana 354, 9 Planta 08027 BARCELONA
CIF: B66454075


En concret, les dades recollides a traves de la present Web, s’incorporen al fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], a los que les serà aplicable la present Política de Privacitat.

Recollida i Tractament
El fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], té como principal característica:

Finalitat
La finalitat de la i incorporació de les dades a los citats fitxers consisteixen en:
Per el Fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol•licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web www.websiappsperapimes.net

Resoldre les qüestiones formulades.
Remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat de IMON.

Encarregat del tractament
En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu. Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

Consentiment
Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts en la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè IMON GESTIONS COMERCIALS SL enviï informació periòdica i informar de nostres ofertes i serveis. Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça:
info@websiappsperapimes.net
Indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓN”.

Mesures de seguretat
IMON, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Drets d’Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició
Els interessats titulares de les dades contingudes en el fitxer [CLIENTES POTENCIALES/USUARIOS WEB / NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de IMON GESTIONS COMERCIALS SL, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació, i si escau oposició (Drets ARCO) referent a les dades incorporades en el tractament. Aquestes drets tenen caràcter “personalíssim”, por lo qual cosa únicament podran ser exercitats per el propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.
El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

Enviar un correu electrònic a:

info@websiappsperapimes.net

Comunicació per escrit dirigida a:

IMON
Avinguda Meridiana 354, 9 Planta 08027 BARCELONA
IMON, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

El dret de rectificació i cancel•lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers son inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. IMON, procedirà a la rectificació o cancel•lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol•licitud.

Canvi de Normativa
IMON, se reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política. Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a:
info@websiappsperapimes.net


AVÍS LEGAL (LSSI)
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:
IMON GESTIONS COMERCIALS INTEGRALS SL, [d’ara endavant IMON], és el titular del portal Web www.websiappsperapimes.net, que actua exclusivament com explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats en:

Avinguda Meridiana 354, 9 Planta 08027 BARCELONA
CIF: B66454075

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a: info@websiappsperapimes.net


INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
IMON no es fa responsable de las webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i IMON GESTIONS COMERCIALS SL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de www.websiappsperapimes.net, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant al connectar al portal Web www.websiappsperapimes.net, com al accedir a la informació d’altres webs des de del mateix portal Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. IMON GESTIONS COMERCIALS SL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avií legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
IMON declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.
Així mateix, IMON no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altra tipus.
IMON no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que IMON GESTIONS COMERCIALS SL realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol de los “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegides por drets de propietat intel•lectual, titularitat de IMON.
Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzades en virtut d’autorització expressa de IMON i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel•lectual de
Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a la IMON. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de Seguridad que pugin estar instal•lats.
Excepte autorització expressa de IMON no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altre manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.websiappsperapimes.net
Els signes distintius (marques, noms comercials) de IMON, estan protegits por drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de IMON.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')
Ignori tot correu electrònic que rebi en el que se li sol•licita informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de IMON o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui fos dels mitjans de pagament de IMON, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-lo fraudulent.
IMON utilitza el domini "www.websiappsperapimes.net” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, por exemple: llaberia.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.
Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “IMON" en seva URL. Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i es redirigit a una pàgina que s’assembli a “El seu compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'
Envií un correu electrònic a L’adreça:
info@websiappsperapimes.net I adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a
info@websiappsperapimes.net
I inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.